صعود به قله تل مرگ و روستای زیبای دوان

اجرا شده
تاریخ: 23 فروردین 1398

مکان: کازرون

تعداد روز: 1

بافت منطقه:

تعداد گروه: 45

تصاویر منتخب