صعود به قله شاهو

اجرا شده
تاریخ: 9 الی 13 اردیبهشت

مکان: کرمانشاه

تعداد روز: 5

بافت منطقه:

تعداد گروه: 44

تصاویر منتخب