صعود به قله دژ سفید و بازدید از آبشار تنگ هرایرز

اجرا شده
تاریخ: 12 الی 13 اردیبهشت

مکان: نورآباد

تعداد روز: 2

بافت منطقه:

تعداد گروه: 20

تصاویر منتخب