دوره کارآموزی کوهپیمایی

اجرا شده
تاریخ: 20الی 22 آذرماه

مکان: دشتستان

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه:

تصاویر منتخب