صعود به ناخا

اجرا شده


صعود به ناخا اجرا شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ قله ناخا بلندترین قله از ارتفاعات گیسکان با ارتفاع ۱۷۸۸ متر می باشد. کوهستان عرصه بی کران هنرنمایی خالق بی همتاست.از آن بیاموز :پاکی ،صداقت، گذشت ،افتادگی ،مهربانی، شجاعت و هر آنچه را که نشان از او داردتاریخ: ۲۰ دیماه

مکان: دشتستان

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه: ۱۸

تصاویر منتخب