قله تنها بهانه ایست برای ما که برگردیم

اجرا شده


✳️ در مصاحبه با روزنامه پیام عسلویه : قله تنها بهانه ایست برای ما که برگردیم ✳️ *متن مصاحبه مدیریت سرزمین مهر با خبرنگار روزنامه وزین پیام عسلویه* 👇 http://payameasalooye.ir/content/newspaper/Version1450/0/Page3/Block95110/newspaperb_95110.jpgتاریخ:

مکان:

تعداد روز:

بافت منطقه:

تعداد گروه:

تصاویر منتخب