کمپانی میلت را بهتر بشناسیم


تولیدی کوچک در یکی از شهرهای کوچک فرانسه که دردهه ۰۲۹۱ به تولید کیسه های خرید روزانه برای مردم شهر مشغول بود بعدها به یکی از مشهورترین و بزرگترین کمپانی های تولیدد لوازم کوهنوردی بدل شد. در ادامه با سلوچ همراه باشید. آشنایی با کمپانی معروف MILLET در سال های ۰۲۹۱ آقا و خانم میلت بهمدراه فرزنددا خدود رنده و ریموندد تولیددی کدوچکی داشتند که در آ کیسه های معمولی برای خرید روزانه تولید مدی کردندد. بعدد هدا و در سدال ۰۲۹۱ آنها به مکانی در نزدیکی های کوه آلپ نقل مکا کردند و اینجا بود کده بده تددری ندام میلت بر سر زبا ها افتاد.آنها بعد از تولید کیسه ها اقدام به تهیده کولده پشدتی کردندد و نمونده تولیددی خدود را ارتقدا دادند.رنه میلت بعدها در باشگاه کوهنوردی آلپ فرانسه عضو شد و بعد از مشورت با بسیاری از کوهنوردا اقدام به تولید کوله پشتی برای کوهنوردی در ارتفاعات آلپ کرد. تولیدی میلت کم کم در حال مشهور شد بود تا اینکه در دهه ۰۲۹۱ کوهنوردا فرانسوی در اکسپدیشن هدای خود در هیمالیا از کوله های میلت استفاده کردند. نقطه عطف کمپانی میلت زمانی بود که تدیم فرانسوی در اولین اکسپدیشن موفق خود بر روی قله ی سرسخت آناپورنا از کوله پشتی میلدت استفاده کرد و شهرت میلت جهانی شد. سرانجام در سال ۰۲۹۹ میلت تصمیم به تولید پوشاک کوهنوردی در کنار تولیدد کولده پشدتی گرفت.میلت دیگر به یک کمپانی بزرگ تبدیل شده بود و در این بین حدامی مدالی بسدیاری از کوهنوردا مشهور می شد. از جمله ی این کوهنوردها رینهولد مسنر بود که در صعود بددو اکسدین خدود بده اورسدت و چند سال بعد در صعود معروف خود به صورت سولو و انفرادی به اورسدت از محصدوتت میلدت استفاده کرد. میلت هم اکنو یکی از باکیفیت ترین پوشاک ها و کفش های کوهنوردی را تولیدد مدی کندد. محصوتت تولیدی میلت طیف وسیعی از نیاز کوهنوردا را در بر می گیرد ؛ از دامنه های کدم ارتفاع تا ارتفاعات سر به فلک کشیده هیمالیا آیا تابحال از لوازم کوهنوردی کمپانی میلت استفاده نموده اید؟ بنظر شما بهتدرین برندد بدرای خرید لوازم کوهنوردی کدام است؟ تجربیات خود را با ما و دیگر سلوچی ها درمیا بگذارید. منبع نویسنده: مسعود فرح بخش